Algebraic Topology Group Departament de Matemàtiques UAB Campus Virtual UAB Societat Catalana de Matemàtiques

Font:

Recerca

Pertanyo al grup de recerca de Topologia Algebraica de la Universitat Autònoma de Barcelona i les línees de recerca en les que treballo són:

  • Exemples exòtics de grups p-locals finits.
  • Espais classificadors de grups finits, grups compactes i grups de Kac-Moody.
  • Espais d'aplicacions entre espais classificadors.
  • Unicitat cohomològica d'espais classificadors.